Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

IX Ogólnopolski Wyścig MTB Susz 2018

REGULAMIN ZAWODÓW

1. Organizator:
- Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu
 - Urząd Miejski w Suszu
 - MTB Epidemia Cyklozy
 
Partnerzy:
 - Nadleśnictwo Susz
 - Stowarzyszenie Sportów Extremalnych SSX
 - STS Timing
 - OSP Susz
 - Komisariat Policji w Suszu
 
 
2. Nazwa imprezy:
 9 Ogólnopolski Wyścig MTB Susz 2018
 
 
3. Termin, miejsce i program godzinowy wyścigu
Zawody odbędą się dnia 19.08.2018.
Start i meta dla dystansów rodzinnego, mini/mega zlokalizowany będzie przy hali CSiR Susz. Start i meta wyścigów dla dzieci zlokalizowany będzie na terenie plaży miejskiej.
 
PROGRAM ZAWODÓW:
-> godz. 8:00 - 10:15 - rejestracja zawodników / odbiór pakietów
-> godz. 10:15 - start wyścigu rodzinnego 12 km
-> godz. 11:10 - start dystansu mega 42 km (limit czasu 3h)
-> godz. 11:20 - start dystansu mini 27 km (limit czasu 2h)
-> godz. 11:30 - wyścigi dla dzieci
-> godz. 15:00 - zakończenie wyścigu mini/mega
-> godz. 15:30 - dekoracja zwycięzców wszystkich dystansów maratonu
-> godz. 11:00 - 15:30 - posiłek regeneracyjny, wydawany na bieżąco
 
 
4. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem wyścigu może być osba, która spełni następujące warunki:
- potwierdzi udział w zawodach poprzez rejestrację on-line lub w biurze zawodów
- dokona opłaty startowej w wysokości:
 
dystans MINI
- 50 zł od 01.05.2018 do 30.06.2018
- 70 zł od 01.07.2018 do 30.07.2018
- 80 zł od 01.08.2018 do 15.08.2018
 
dystans MEGA
- 60 zł od 01.05.2018 do 30.06.2018
- 80 zł od 01.07.2018 do 30.07.2018
- 90 zł od 01.08.2018 do 15.08.2018
 
Opłata startowa w dniu zawodów wynosi 100 zł (dystans mini/mega).
 
Osobom zamieszkałym w mieście i gminie Susz przysługuje zniżka w wysokości 50% kwoty wpisowego, lub wyższa. Prosimy o kontakt z organizatorem.
 
Dystans rodzinny oraz wyścigi dla dzieci zwolnione z opłat
 
Prawo do startu mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek startu w kasku sztywnym oraz na sprawnym technicznie sprzęcie.
 
 
5. Pakiet startowy (dotyczy dystansu mini/mega)
Organizator przygotuje pakiet startowy, który będzie składał się z:
- numer startowy
- koszulka okolicznościowa
- gadżet rowerowy
Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego dla zawodników zarejestrowanych po 1 sierpnia 2018.
 
 
6. Cel wyścigu
- popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej
- propagowanie bezpiecznej jazdy na rowerze w kasku
- sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej
- wyłonienie najlepszych zawodników wyścigu
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
 - prezentacja walorów krajoznawczych i uroków Ziemi Suskiej
- integracja środowiska miłośników rowerów górskich
- wskazanie dzieciom i młodzieży prawidłowego kierunku rozwoju sportowego
 
 
7. Trasa wyścigu i sposób przeprowadzenia zawodów
Trasa będzie oznakowana w miejscach skrętów, zabezpieczona przez wolontariuszy i sędziów na odcinkach niebezpiecznych. Trasa poprowadzona będzie w terenie miejskim oraz leśnym.
Zwraca się uwagę na fakt, że część wyścigu będzie odbywała się w ograniczonym ruchy drogowym. Na trasie umiejscowione będą 2 bufety z woda pitną.
 
Zwycięzcami poszczególnych kategorii wiekowych wymienionych w regulaminiezostaną zawodnicy, którzy pokonają trasę w najkrótszym czasie.
 
Wybór dystansu wyścigu odbywa się podczas rejestracji zawodnika.
 
Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie przez organizatorów danych zawodnika może spowodować wykluczenie z zawodów.
Podczas rozgrywania zawodów organizator w porozumieniu z lekarzem i sędzią głównym zawodów zastrzega sobie prawo do wycofania uczestnika, którego stan zdrowia będzie uniemożliwiał kontynuowanie wyścigu.
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązanie są do przestrzegania nienijszego regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad kultury oraz fair-play.
 
 
8. Kary
Komisja sędziowska w porozumieniu z orgnizatorem może zasądzić następujące
kary:
- upomnienie
- kara czasowa
- dyskwalifikacja
 
 
9. Klasyfikacja indywidualna
- Klasyfikacja będzie prowadzona w kategoriach wiekowych oraz open z podziałem na płeć. Zawodnicy klasyfikowani będą oddzielnie w rozbiciu na dystanse.
 
10. Klasyfikacja drużynowa 
Startuje minimum sześciu zawodników z danej drużyny: do klasyfikacji mierzone są po dwa najlepsze czasy z dystansu MINI I MEGA.
 
11. Nagrody
wyścig dla dzieci - okolicznościowy medal odlewany, słodki upominek dystans rodzinny - okolicznościowy medal odlewany, puchary dla miejsc 1-3 dystans mini/mega - okolicznościowy medal odlewany, puchary w kat. wiekowych dla miejsc 1-3, puchary w kat. open dla miejsc 1-3, nagrody finansowe w kat. open dla miejsc 1-5.
 
Nagrody finansowe:
MINI (OPEN KOBIET i MĘŻCZYZN): 
miejsce 1 - 250 zł
miejsce 2 - 200 zł
miejsce 3 - 150 zł
miejsce 4 - 100 zł
miejsce 5 - 50 zł
 
MEGA (OPEN KOBIET I MĘŻCZYZN):
miejsce 1 - 300 zł
miejsce 2 - 250 zł
miejsce 3 - 200 zł
miejsce 4 - 150 zł
miejsce 5 - 100 zł
 
 
12. Kategorie wiekowe
wyścigi dla dzieci:
- kat. A - dzieci 3 letnie - 100m
- kat. B - dzieci 4-5 lat - 200m
- kat. C - dzieci 6-7 lat - 300m
- kat. D - dzieci 8-9 lat - 500m
 
dystans rodzinny:
- rodzic/rodzice + dziecko/dzieci - 12km
 
dystans mini:
mężczyźni: M1 (16-19 lat), M2 (20-29 lat), M3 (30-39 lat), M4 (40-49 lat), M5 (50-59 lat), M6 (60 lat +),  najlepszy zawodnik z Susza, miejsca 1-3
kobiety: K1 (16-19 lat), K2 (20-29 lat), K3 (30-39 lat), K4 (40-49 lat), K5 (50 lat +),  najlepsza zawodniczka z Susza, miejsca 1-3
 
dystans mega:
mężczyźni: M1 (16-19 lat), M2 (20-29 lat), M3 (30-39 lat), M4 (40-49 lat), M5 (50-59 lat), M6 (60 lat +),  najlepszy zawodnik z Susza, miejsca 1-3
kobiety: K1 (16-19 lat), K2 (20-29 lat), K3 (30-39 lat), K4 (40-49 lat),  K5 (50 lat +),  najlepsza zawodniczka z Susza, miejsca 1-3
 
 
13. Postanowienia końcowe
- „IX Ogólnopolski Wyścig MTB Susz 2018” rozegrany zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem.
- We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w regulaminie będzie decydowała Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem.
- Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie zawodów lub w Biurze Zawodów.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione oraz pozostawione w trakcie trwania zawodów.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
- Na trasie zawodów mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy.
- Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym czasie informując o wprowadzonych zmianach uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.csir.susz.pl oraz www.mtb.susz.pl
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
- Odebranie numeru jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
- Końcowe wyniki wyścigu umieszczone zostaną na stronie www.csir.susz.pl oraz www.mtb.susz.pl
 
Każdy uczestnik zawodów:
- Przyjmuje do wiadomości, że w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
- Przyjmuje również do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
- Zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej.
- Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
- Zapewnia, że nie ma żadnych przeciwwskazań do startu w wyścigu rowerowym a stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w zawodach dnia 19.08.2018
- Zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
- Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. z
 2002 r. Nr 144, poz. 1204).